فرم تماس

دفتر مرکزی

۰۵۱۳۸۹۴۴۷۷۰

فکس

۰۵۱۳۸۹۴۴۷۷۱

دفتر فروش

۰۵۱۳۵۴۲۲۰۲۹ – ۰۹۱۵۰۵۵۳۰۴۲۰

آدرس

مشهد، شهرک صنعتی توس،
تقاطع میدان مهندس یزدانبخش و بلوار اندیشه
پروژه ارگ توس